ขนาดมิเตอร์แรงต่ำ

ตารางขนาดมิเตอร์แรงต่ำของการไฟฟ้าฯ กับการเลือกขนาดเบรกเกอร์และขนาดสายไฟฟ้าตามชนิดและวิธีการเดินสายไฟฟ้าแบบต่างๆ (อ้างอิงจากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฯ ของ วสท.2556)