CVV | จรุงไทย

สาย CVV คือ สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนมีเปลือกนอก PVC แบบไม่มีชีลด์ ชนิดสายอ่อนใช้เป็นสายคอนโทรล มีขนาดตั้งแต่ 2 แกนถึง 48 แกน ทนอุณหภูมิได้ 70 องศา รับแรงดันไฟฟ้าได้ 600 V

การใช้งาน

  • สำหรับเป็นสายพ่วงต่อสัญญาณของอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • แผงวงจร circuit
  • สามารถใช้ในพื้นที่แห้งและเปียกได้
  • ฝังดินได้โดยตรง